mlfk.net
当前位置:首页 >> 48个英语音标及其相对应在字母? >>

48个英语音标及其相对应在字母?

1 元音: [i:] 字母组合 ee ea e ie [i] 发音字母 i y e [æ ]发音字母 a [e] 字母组合 ea e a [ə:] 字母组合ir ur ear ur or [ə] 字母组合 er or ou ar o a e u [a:] 字母组合 ar a [ʌ] 发音字母 u o ou oo [ɔ:]字母组...

48个音标及其对应的字组 元音 [i] e,ee,ea,ie,ei,eo,ey,i [i] i,y,ui,u,e,a [e] e,ea,a,ue,u,ie,ai,ei,ay [ae]a [a:] a,ar,al,ear,uar,au [] o,a,ou [c:] or,au,aw,al,ou,ar,oa,ore,our,oor,oar,a [u] oo,u,ou,o [u:] oo,ou,o,u,ue,ew,ui,oe [] ...

元音部分: 1)、单元音: [i:]、[i]、[ɔ:]、[ɔ]、[u:]、[u]、[ə:]、[ə]、[ɑ:]、[ʌ]、[e]、[æ] 2)、双元音: [ei]、[ai]、[ɔi]、[iə]、[ɛə]、[uə]、[au] 、[əu] 辅音部分: [p]...

元音的拼法 [ i:] 与字母E对应,字母组合ee see ey key ea tea ie field e he [ ɪ ] i pig e pretty y happy [ e ] e bed ea head a many [ æ ] a bad [ ɜ:] ir first er her ur fur ear earth w_or word [ ə ] a ago er ...

区别如下: A a [ei] 、B b [bi:] 、C c [si:] 、D d [di:] 、E e [i:] 、F f [ef] 、G g [dʒi:] 、H h [eit∫] 、I i [ai] 、J j [dʒei] 、K k [kei] 、L l [el] 、M m [em] 、N n [en] 、O o [əu] 、P p [pi:] 、Q q [kju:] 、R...

48个国际音标对应的字母组合如下: 元音部分: 1)、单元音: [i:]、[i]、[ɔ:]、[ɔ]、[u:]、[u]、[ə:]、[ə]、[ɑ:]、[ʌ]、[e]、[æ] 2)、双元音: [ei]、[ai]、[ɔi]、[iə]、[ɛə]、[uə]、[a...

1、元音 (1)单元音:①///////i//u//e/与汉语单韵母对照 ②/a://://://i://u:/// a o e i u ü 说明:先读汉语单韵母,并注意排序,再利用这个排序记英语单元音,易记。 (2)双元音:①/ai//ei//au///(/ju:/...

元音 [i] e,ee,ea,ie,ei,eo,ey,i [i] i,y,ui,u,e,a [e] e,ea,a,ue,u,ie,ai,ei,ay [ae]a [a:]a,ar,al,ear,uar,au [c](这个音标打不出只好打反的)o,a,ou [c:]or,au,aw,al,ou,ar,oa,ore,our,oor,oar,a [u] oo,u,ou,o [u:]oo,ou,o,u,ue,ew,ui,oe [A]...

元音:(20个) 【长元音】[i:] [a:] [ɔ:] [u:] [ə:] 【短元音】[ɪ] [e] [æ] [ɒ] [ʊ] [ʌ] [ə] 【双元音】[eɪ] [aɪ] [ɔɪ] [əʊ] [aʊ] [ɪə][εə] ...

1 元音: 1) [i:] 字母组合:ee ea e ie three tree green sheep meet beef see seek eat tea meat leave lead teacher team mean speak clean please he she me piece receive ceiling 2) [i] 发音字母 i y e sit picture it is list six mix fix...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mlfk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com