mlfk.net
当前位置:首页 >> mAtlAB中冒泡排序法,要求对输入的数组元素进行排序 >>

mAtlAB中冒泡排序法,要求对输入的数组元素进行排序

先建一个函数脚本:bubble.m function [ x ] = bubble( x )if ~isvector(x) error('bubble: `x` must be a vector.')endn = length(x);for j = 1:n for i = 1:n-j if x(i) > x(i+1) t = x(i); x(i) = x(i+1); x(i+1) = t; end endendend然后就可...

function N=Bub(P) N=P; if length(size(P))~=2 | min(size(P))>1, disp('参数必须为向量.'); else for i=1:length(P) for j=2:length(P) if N(j-1)>N(j) Q=N(j-1); N(j-1)=N(j); N(j)=Q; end end end end end 有多余的比较. 可以把 for j=2:len...

代码如下: function N=Bub(P) N=P; if length(size(P))~=2 | min(size(P))>1, disp('参数必须为向量.'); else for i=1:length(P) for j=2:length(P) if N(j-1)>N(j) Q=N(j-1); N(j-1)=N(j); N(j)=Q; end end end end end

1、没明白你遇到了什么问题? 2、怎么会有两个tiaosu函数?而且前面的那个显然不对啊,输入参数u直接被赋值,根本没起到作用,另外赋值语句的右侧变量未定义,不可能执行的。后面的那个看上去基本没什么问题。

#include #define N 10 void main(){ int s[N],flag,temp; printf("输入10个整数:\n"); for(int k=0;k

常用的排序方法有:直接插入排序,希尔排序,简单选择排序,快速排序,冒泡排序,归并排序,基数排序等等,可以写类c语言的matlab程序,希望对你有用。

MATLAB编写的冒泡法排序程序,可输入多个数排序。 a=input('输入数据:') ; n=length(a); i=1;j=1; for j=1:n for i=2:n if a(i-1)

function B=sorting_pup(A) n = length(A); for i = 1:n-1 for j = i+1:n if A(i)>A(j) temp = A(i); A(i) = A(j); A(j) = temp; end end end B = A;

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mlfk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com